Strona głównaO projekcieRekrutacjaKadra projektuGaleriaKontakt

         
   

Praaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klas czwartych piątych i siódmych szkół podstawowych z terenu gminy Sierpc oraz klas drugich gimnazjum uczęszczających do szkół z terenu gminy Sierpc. Wsparciem zostanie objętych 128 uczennic i uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 64 uczniów zdolnych szkół objętych wsparciem.
Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

1)     MODUŁ DYDAKTYCZNY. ŚCIEŻKA KOMPENSACYJNA – ścieżka zajęć wyrównawczych w oparciu o stwierdzone deficyty i potrzeby, dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce. Zajęcia te zorientowane są na poprawę osiąganych wyników nauczania poprzez zindywidualizowane metody podejścia do ucznia i nadrabianie zaległości:

·         Szkoła Podstawowa w Sudragach

§  matematyka - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie;

§  język angielski- 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie

§  informatyka- 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie:

§  przyroda - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie .

·         Szkoła Podstawowa w Goleszynie

§  matematyka - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie;

§  język angielski - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie

§  informatyka- 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie:

§  przyroda - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie.

·         Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym

§  matematyka - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie;

§  język angielski - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie

§  informatyka- 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie:

§  przyroda - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie.

·         Szkoła Podstawowa w Bledzewie

§  język angielski - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie

§  informatyka- 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie:

§  przyroda - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie.

·         Szkoła Podstawowa w Goleszynie

§  matematyka - 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie;

§  język angielski - 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie

§  informatyka- 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie

§  chemia- 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie

§  fizyka- 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie

§  biologia- 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie.

·         Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym

§  język angielski - 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie

§  informatyka- 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie

§  chemia- 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie

§  fizyka- 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie

§  biologia- 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy w projekcie

 

2)     MODUŁ DYDAKTYCZNY. ŚCIEŻKA ROZWOJOWA–dla ucznia zdolnego realizowane są zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje na rynku pracy w trzech tematycznych blokach:

·         Szkoła Podstawowa w Sudragach

§  blok przyrodniczo-politechniczny - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok językowy (język angielski) - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok informatyczno-programistyczny -1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;.

·         Szkoła Podstawowa Goleszynie

§  blok przyrodniczo-politechniczny - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok językowy (język angielski) - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok informatyczno-programistyczny -1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;.

·         Szkoła Podstawowa Bledzewie

§  blok przyrodniczo-politechniczny - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok językowy (język angielski) - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok informatyczno-programistyczny -1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;.

·         Szkoła Podstawowa Borkowie Kościelnym

§  blok przyrodniczo-politechniczny - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok językowy (język angielski) - 1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok informatyczno-programistyczny -1 grupa zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;.

·         Szkoła Podstawowa w Goleszynie

§  blok przyrodniczo-politechniczny - 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok językowy (język angielski) - 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok informatyczno-programistyczny -2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;.

·         Szkoła Podstawowa Borkowie Kościelnym

§  blok przyrodniczo-politechniczny - 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok językowy (język angielski) - 2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie;

§  blok informatyczno-programistyczny -2 grupy zajęć, łącznie 40 godzin zajęć dydaktycznych dla grupy w projekcie.

 

3)     MODUŁ INSPIRACYJNY - zestaw instrumentów wspierających rozwój młodzieży, zarówno napotykających na problemy w edukacji i życiu codziennym, z niskimi wynikami nauczania, jak również dla osób zdolnych ze względu na potrzebę ukierunkowania ich aktywności (ścieżka kompensacyjna i ścieżka rozwojowa):

·         Indywidualne wsparcie według zdiagnozowanych potrzeb (śr. 10godz./uczeń) -wsparcie udzielane m.in. przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego przydzielone na podstawie diagnozy.

 

4)     MODUŁ ROZWOJOWY - celem treningów ujętych w pakiecie jest zdobycie kluczowych kompetencji społ. i edukacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, systemie edukacji i w przyszłości na rynku pracy, nabycie lub wzmocnienie umiejętności interpersonalnych, zainicjowanie zmiany w biernej postawie na rzecz postawy otwartości i współpracy, podniesienie samoświadomości oraz wyznaczenie sobie do osiągnięcia celów edukacyjnych i życiowych. Treningi będą realizowane w 8 grupach (3 grupy - Szkoła Podstawowa w Goleszynie, 1 grupa – Szkoła Podstawowa w Sudragach, 1 grupa- Szkoła Podstawowa w Bledzewie, 3 grupy – Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym) w każdym roku szkolnym realizacji projektu):

a.       Trening dorosłości (20godzin) – dla uczniów w ścieżce kompensacyjnej i ścieżce rozwojowej.  Bloki tematyczne treningu obejmują:

§  Trening Kompetencji Społecznych;

§  Trening Kompetencji Życiowych.

b.       Trening efektywnego uczenia się(20godzin):

§  trening szybkiego czytania;

§  trening technik uczenia się;

§  trening pamięci.

c.       Trening przedsiębiorczości – gry decyzyjne (20godzin):

§  gry komputerowe typu „market place”;

§  gry logiczne;

§  matematyczne i planszowe.

 
 

- Konferencja inaugurująca projekt  edukacyjny "Szkoła równych szans"

-Trzydniowy wyjazd edukacyjny

   
     
  Dokumenty rekrutacyjne

Materiały promujące projekt

▪ Informacje prasowe

▪ Szkoły realizujące projekt - prezentacja

   
     
  BIURO PROJEKTU
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym
ul. Szkolna 2
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel., fax 24 275 15 31
szkolarownychszans1@gmail.com